Všeobecně informace

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu terlikpantofle.cz

1.Všeobecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění /dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“/, zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v platném znění 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi prodávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: 

Vladimír Kyseľ – RepCentral
Wuppertálska 1382/51
04023 Košice-Sídlisko KVP

IČO: 50540084
DIČ: 1079252163

Telefón:+421 911 124 113

IBAN: SK4383300000002201090339

Číslo živnostenského registra 820 – 81882

 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:
ZBS MONT s.r.o., se sídlem Nám.arm.gen.L.Svobodu 3202/14, 085 01 Bardejov, IČO: 524 93 008 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Oddíl: Sro, Vložka číslo:  

Telefon: +421 911 124 113, Email: info@terlikpantofle.cz

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy České republiky, zejména zákonů; 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2.1.Kontakt na prodávajícího je:

terlikpantofle.cz
Vladimír Kyseľ – RepCentral
Wuppertálska 1382/51
04023 Košice-Sídlisko KVP

Email: info@terlikpantofle.cz

Tel.č.: +421 911 124 113,

1.3.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího terlikpantofle.cz

1.4.Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetové stránky Prodávajícího a obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.

1.6.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzická osoba, a který při uzavírání kupní smlouvy dle tohoto Reklamačního řádu a podle Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.7.Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a prodávajícím.

1.8. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele) se řídí 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

1.9.Produkty jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.

1.10. Pojem věc je v případech, v nichž to povaha věci ve smyslu tohoto reklamačního řádu umožňuje totožné s pojmem zboží, nebo služba.

2.Odkazy

2.1.Na vztahy z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (osoby, které nejsou v postavení spotřebitele) se řídí 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

3.Zodpovědnost prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Prodávající je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc, nebo služba při převzetí kupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Doporučujeme kupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

3.3.Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

3.4.Pokud prodávající nabízí při koupi zboží nebo služby kupujícímu k prodanému zboží nebo službě bezplatně další zboží nebo službu jako dar, je na kupujícím či nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Tento dar však není prodaným zbožím, a proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady.

4.Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby kupujícím.

4.1.1. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

4.1.2.Záruční doba spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je 24 měsíců. Je-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

4.1.3.U potravin, kde je uvedeno datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data.

4.2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6.Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.7.1.V případě je-li předmětem koupě spotřební materiál nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo počtem použití, případně v počtu vytištěných stan či jinak obdobně specifikována. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutno dodržet všechny uvedené podmínky.

4.7.2.V souvisle s bodem 4.7.1. právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlédnout k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním věci a nelze ji tak zaměnit s životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobenou obvyklým používáním. Pokud zboží používáte (ne vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

4.8.Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

4.9.Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.10.Pokud dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.11.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

4.12..Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.13.V případě je-li kupující spotřebitelem, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č.j. č. 250/2007 Sb, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím ke upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

4.14. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

5.Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: Vladimír Kyseľ – RepCentral, Wuppertálska 1382/51, 04023 Košice-Sídlisko KVP

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně společnosti, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta a.i.. Doporučujeme kupujícímu aby k uplatnění reklamace využil tento Reklamační formular

Při reklamaci prodávající doporučuje kupujícímu doložit záruční list nebo doklad o zaplacení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci nebo služby popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.

5.1.1.V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, prodávající doporučuje Kupujícímu aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2.Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží prodávající doporučuje nezasílat formou dobirky.

5.5.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

a)identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b)přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c)popis stavu výrobku,

d)výsledek posouzení,

e)datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8.O vyřízení reklamace a o způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitele, a to vhodnou a prokazatelnou formou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.9.Za ukončení reklamačního řízení /reklamace/ se považuje její vyřízení. Pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku osobě, která reklamaci uplatnila, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo zamítnutí reklamace ve smyslu podmínek stanovených zákonem.

6.Ve smyslu bodu 5.9. se za předání považuje i předání reklamovaného výrobku, písemné výzvy, nebo zamítnutí reklamace třetí osobě, za účelem přepravy k rukou spotřebitele /např. pošta, kurýrní služba/

7.Reklamované zboží 

7.1 Prodávající po vyřízení reklamace spotřebiteli doručí stejnou formou, jakou byla reklamace uplatněna ze strany spotřebitele. Změna formy doručení je možná pouze na základě souhlasu spotřebitele.

7.2 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

7.3 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

6.Práva kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.4.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5.Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 1. Zavěčná ustanovení

  7.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu. Povinnost písemného oznámení změny Reklamačního řádu je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího.

  7.2. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

  7.3.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

  7.4.Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě prodávající dne 01.07.2021

  Tento dokument byl vypracován https://www.pravoeshopov.sk