Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Společnost Vladimír Kyseľ – RepCentral, Wuppertálska 1382/51, 04023 Košice-Sídlisko KVP IČO: 524 93 008 Číslo živnostenského registra 820 – 81882 www.terlikpantofle.cz, prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí osobních údajů je pro nás prioritou, a proto bychom Vás chtěli informovat, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme

I. Základní ustanovení

Provozovatel osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:
Vladimír Kyseľ – RepCentral, Wuppertálska 1382/51, 04023 Košice-Sídlisko KVP IČO: 524 93 008 Číslo živnostenského registra 820 – 81882, „provozovatel“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Vladimír Kyseľ – RepCentral

Wuppertálska 1382/51

04023 Košice-Sídlisko KVP

IČO: 50540084

DIČ: 1079252163

Telefón:+421 911 124 113

IBAN: SK4383300000002201090339

Číslo živnostenského registra 820 – 81882

Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem dle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména k zasílání relevantních obchodních nabídek a newsletterů) dle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. f) GDPR,
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy.

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem dle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména k zasílání relevantních obchodních nabídek a newsletterů) dle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. (Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní informace), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit)
 • zasílání relevantních obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.

Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 1.2. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje:
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťujících služby provozování internetového obchodu a jiné služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu, zajišťujících marketingové služby.

Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • Google Analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Google Ads – zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu „Overené zákazníkmi“
 • Facebook ads = zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Facebook audiences – zaznamenáva cookies a použitie webu

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenosnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR
 • právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu 77 GDPR

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. I těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním v účtu zákazníka.

Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného/šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobný

Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Kontaktuje nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče Ochrany osobních údajů a jejich zpracování, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince:

Vladimír Kyseľ – RepCentral, 

Wuppertálska 1382/51, 

04023 Košice-Sídlisko KVP

 info@terlikpantofle.cz

Tel: +421 911 124 113

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 25.5.2018 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky, které byly platné 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Kupující si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části https://www.terlikpantofle.cz/my-account/.

4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

5. Kupující vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech , týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží

6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedené těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 1. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
  a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 písm. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
  b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
  c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
  d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
  e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,

11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

 1. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
  a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
  b) účel zpracování osobních údajů,
  c) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému ao jeho stavu v rozsahu:
  i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,
  ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,

 1. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
  a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
  b) účel zpracování osobních údajů,
  c) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému ao jeho stavu v rozsahu:
  i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,
  ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,

 • Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
  a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
  b) účel zpracování osobních údajů,
  c) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému ao jeho stavu v rozsahu:
  i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,
  ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
iv) formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného právního předpisu ČR.

13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:
a) zpracování jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

14.Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo: 803/S
 • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3954/39,851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 105158/B
 • Exohosting ., so sídlom Stoličková 870/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36702897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bánska Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 12334/S
 • WebSupport s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36421928 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 63270/B

21. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou zaregistrovány ve smyslu zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. SPZ 1512839.

Informácie o súboroch cookies

Co su cookies
Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj zjistí, které stránky jste navštívili, jestli máte něco v košíku nebo zda jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.


Jaké typy souborů používáme

Na soubory cookies se v našem internetovém obchodě můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnosť:

=krátkodobé cookies – platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek Vajec.cz ztrácejí platnost. Pomáhají základním funkcím obchodu.


=dlouhodobé cookies – platí několik dní až měsíců. Zjednodušují nastavení obchodu, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky eshopu Vejare v reklamních plochách jiných stránek.

Účel:

 • kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže vám napríklad miznúť obsah košíku alebo nebudete môcť zostať prihlásení.
 • analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich sa snažíme internetový obchod Vejare.sk zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší.
 • trackovacie a remarketingové – pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
 • konverzné – slúžia k vyhodnoteniu toho ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na Vejare.sk dostávajú.

Vypnuti ukladania cookies
Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnout práci s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

 50540084

Číslo živnostenského registra 820 – 81882