Statut soutěže: „SOUTĚŽ O KOMFORTNÍ PRACOVNÍ PANTOFLE TERLIK s terlikpantofle.cz“

(dále jen „Statut“ nebo „Soutěž“)

Organizátor Soutěže:
Obchodní jméno:

Vladimír Kysel – RepCentral
Wuppertálská 1382/51
04023 Košice-Sídliště KVP

Zapsána v rejstříku Obchodní rejstřík Okresního soudu Košice, Slovensko Číslo živnostenského rejstříku 820 – 81882

(dále jen „Organizátor“)

Trvání Soutěže

Organizátor uvádí reklamní a propagační soutěž: „SOUTĚŽ O KOMFORTNÍ PANTOFLE TERLIK s terlikpantofle.cz“ s cílem oslovit potenciální zákazníky s produktovou nabídkou.
Soutěž probíhá od 26. 05. 2023 do . 3. 06. 2023 (včetně) (dále jen „Trvání Soutěže“).

 

Účastníci Soutěže

Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, v době zapojení se do Soutěže dovrší 16 (šestnáctý) rok věku, má aktivní Facebookový profil a která splní podmínky účasti v soutěži podle pravidel s výjimkou :
zaměstnanců Pořadatele a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
osob, které jsou majetkově nebo personálně /zejména zaměstnanci/ propojeny s reklamními a promotion agenturami, které vykonávají činnosti související se zabezpečením Soutěže včetně jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku.

 

Podmínky Soutěže

Do slosování bude zařazen každý Účastník Soutěže, který v době trvání soutěže odpoví na všechny otázky:

  • Kde byste rádi nosili obuv Terlik, do práce nebo doma?
  • Zveřejní komentář s produktem, linkem, nebo printscreen který by chtěl mít doma, nebo už má doma
  • Označí soutěžní příspěvek jedním ze symbolem „Líbí se mi to, Super, Cítím s Vámi, Ha-ha nebo Žasnem“.

Každý soutěžící se může do soutěže zapojit jen 1 odpovědí. Pořadatel vylosuje 1 vítěze (dále jen „Výherce“).
Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže, je-li obsah jeho soutěžního příspěvku vulgární, urážející lidskou důstojnost nebo odporující dobrým mravům.
Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži podle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad as případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel.
Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během Soutěže.

 

Losování
Losování soutěže bude probíhat pod dohledem 2 zaměstnanců Pořadatele v sídle společnosti dne 3. 06. 2023. Na losování se použije aplikace https://app-sorteos.com/.
Výherce bude s oznámením o výhře kontaktovat zaměstnanec Organizátora nebo pověřený zástupce během 5 pracovních dnů od termínu slosování.
Výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře k soutěžnímu postu, ve kterém bude označen uživatelským jménem, se kterým se zapojil do Soutěže a zároveň zašleme soukromou zprávu přes Facebook.
Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.
Výherce soutěže je povinen odpovědět do 7 pracovních dnů od informování o výhře. V případě, že se tak nestane, výhedce bude vyřazen a losování proběhne ještě jednou.

 

Výhra:
Pořadatel v Soutěži předává výhru a to model: Terlik stylová a pohodlní obuv, jakýkoli model skladem. Výherce si vybere velikost, která mu nejvíce vyhovuje.

Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Pořadatel.

 

Oznámení výhry:
Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu předání výhry prostřednictvím komentáře na vítězný komentář.
V případě, že se nepodaří s Výhercem zkontaktovat do 7 dnů od uskutečnění losování, bude vylosován nový Výherce. Výhra bude výherci odeslána do 30 dnů od termínu slosování. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou cenu byly splněny či nikoli. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky stanovené pro výhru ceny.
Pokud Výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhru získává nově vylosovaný náhradník.

Osobní údaje:
Každý Účastník uděluje svou účastí v soutěži souhlas k tomu, že jeho osobní údaje v rozsahu v jakém jsou přístupné veřejnosti na sociální síti Facebook, na které se Účastník zapojil do soutěže, mohou být použity a uchovávány přiměřeným způsobem za účelem provozování soutěže (např. realizace soutěže, předání a převzetí výhry), a to po dobu trvání Soutěže, Pořadatelem jako provozovatelem.
Výherce soutěže poskytne Organizátorovi i údaje potřebné k doručení výhry prostřednictvím přepravní společnosti v rozsahu: jméno, příjmení, adresa pro doručení a telefonní číslo. Zpracování údajů Výherce může být prováděno prostřednictvím třetích osob: přepravní společnost.

Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu sídla Organizátora nebo e-mailem: info@terlikpantofle.cz


Soutěžící má právo vyžadovat od Organizátora:
potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány („právo na přístup k osobním údajům“);
jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány, získat přístup k osobním údajům a další informace a obdržet kopii osobních údajů, které SZP zpracovává („právo být informován o zpracování“); Organizátor je oprávněn účtovat soutěžícímu přiměřený administrativní poplatek v souvislosti se žádostí o kopii osobních údajů;
opravu nesprávných/neúplných osobních údajů, které SZP zpracovává („právo na opravu“);
výmaz osobních údajů, je-li splněn některý z důvodů uvedených v GDPR; zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým je Organizátor získal nebo zpracovával, pokud soutěžící odvolá souhlas a Organizátor nemá jiný právní základ na zpracování, pokud soutěžící namítá vůči zpracování, nebo pokud Organizátor zpracovával osobní údaje nezákonně („právo na vymazání“ “);
omezení zpracování osobních údajů, je-li splněn některý z důvodů uvedených v GDPR; například, pokud soutěžící oznámí, že Organizátor o něm zpracovává nesprávné osobní údaje, může požádat, aby se tyto osobní údaje nezpracovávaly až do jejich opravy („právo na omezení“);
získání osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Organizátor ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; soutěžící má právo na přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, je-li to technicky možné a jsou-li splněny podmínky uvedené v GDPR („právo na přenosnost“);
vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a jsou nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, včetně namítání proti profilování; namítat vůči zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu bez jeho souhlasu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem („právo namítat“);
namítat, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí Organizátora, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se ho týkají nebo ho podobně významně ovlivňují, pokud GDPR nestanoví jinak („automatizované rozhodování včetně profilování“);
kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Organizátorovi s účinky od momentu odvolání souhlasu („právo odvolat souhlas“);
při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefonní číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.


Účastník Soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn s použitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) a používat Údaje v souladu s právním řádem ČR. Účastník dává účastí v Soutěži Pořadateli Soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku souhlas s pořízením a použitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s uspořádáním Soutěže a předává hlavní výhry (dále jen „Snímek“) pro komerční a průkazné účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou as jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel Snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 

Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, pravidla slosování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem slosování. Změnu pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.
Hodnota výhry je osvobozena od daně podle příslušného zákona č.j. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Výherce nemá právní nárok na záměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.
Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.).
Účastník hry bere na vědomí, že výhru nelze vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Na Výhru se nevztahují ustanovení § 612 až 627 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Účastníci Soutěže se mohou s těmito Pravidly seznámit na webové stránce Pořadatele Soutěže.
Soutěž se nepovažuje za hazardní hru ve smyslu ustanovení zákona č.171/2005 Sb. Zákona o hazardních hrách ao změně a doplnění některých zákonů.
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, schválena, spravována nebo jinak propojena se společností Facebook.

Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Košicích dne 25. 05. 2023.